Tím spoločnosti PIO Keramoprojekt

 

Poslanie projektanta chápeme ako výsadu stáť na strane investora, chrániť ho a priniesť nadštandardnú kvalitu riešení

  logo piokmp

Vykonávanie regulovaného povolania, poskytovanie služieb a odborných činností vo výstavbe v Slovenskej republike , v štátoch Európskej únie alebo v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore je
možné vykonávať až po splnení podmienok stanovených slovenskými právnymi predpismi a smernicami Európskeho parlamentu a Rady Európy:

  • zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií

Členovia odborného tímu projektantov PIO Keramoprojekt sú držiteľmi 6 druhov autorizačných osvedčení s autorizačnou pečiatkou vydávaných Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).

OPRÁVNENIA VYDÁVANÉ SKSI
OznačenieDruh osvedčeniaPočet držiteľov
A1Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo3
A2Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb)5
I1Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb5
I2Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb3
I3Inžinier pre statiku stavieb4
I4Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb8