Ponuka služieb

 

Pri riešení projektov vychádzame zo špecifických podmienok jednotlivých lokalít, zadaní a potrieb klienta. Nadväzujeme na naše dlhoročné skúsenosti vďaka ktorým sme schopní riešiť široké portfólio stavieb vo výrobnej, občianskej i bytovej sfére.

PIO Keramoprojekt zabezpečuje v spolupráci so špecialistami projekty pre všetky stupne projektovej dokumentácie (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt) a paletu širokého spektra nadväzujúcich činností v oblasti investičného procesu výstavby.

KOMPLEXNÉ PROJEKTOVÉ SLUŽBY

KOMPLEXNÉ PROJEKTOVÉ SLUŽBY

 • Priemysel, technológie a návrh výrobných celkov
 • Architektúra
 • Statika a nosné konštrukcie
 • Elektro-inštalácie a automatizované systémy riadenia
 • Infraštruktúra a rozvoj územia
 • Poradenstvo a doplnkové služby
 • Od štúdie po realizačný projekt

Zobraziť podrobnosti

RIADENIE VÝSTAVBY A INŽINIERSKE ČINNOSTI

RIADENIE VÝSTAVBY A INŽINIERSKE ČINNOSTI

 • Legislatívne konania pre získavanie povolení: EIA, územné konanie, stavebné povolenie, realizačne povolenia, kolaudácia
 • Technické a stavebné dozory stavieb
 • Vypracovanie tendrových - súťažných podkladov, vyhodnocovanie tendrov a súťaží, pomoc pri výbere dodávateľov a materiálov
 • Rozvojové štúdie

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

 • Veľkoplošná tlač
 • Veľkoplošné skenovanie
 • Kopírovanie
 • Kompletizácia projektových dokumentácií/paré

PROJEKTOVÉ RIADENIE

PROJEKTOVÉ RIADENIE

 • Vypracovanie feasibility study
 • Príprava a vyhodnocovanie súťaží a tendrov
 • Príprava a dohľad nad projektovými kontraktmi
 • Technická pomoc počas celého životného cyklu projektu
 • Príprava financovania projektov

EXPERTÍZNO-PORADENSKÉ SLUŽBY

EXPERTÍZNO-PORADENSKÉ SLUŽBY

 • Výber vhodného staveniska a prieskumy lokalít
 • Expertízne posudzovanie projektov, stavieb a sanácie ich porúch
 • Pasportizácia budov a ohodnocovanie majetkov podnikov
 • Komplexné prieskumy inžinierskej geológie, geodetické služby, radón a iné

VÝSTAVBA A REALIZÁCIA STAVEBNÝCH PRÁC

VÝSTAVBA A REALIZÁCIA STAVEBNÝCH PRÁC