Odbory a špecializácia

 • Priemysel, technológie a návrh výrobných celkov
 • Architektúra
 • Statika a nosné konštrukcie
 • Elektro-inštalácie a automatizované systémy riadenia
 • Infraštruktúra a rozvoj územia
 • Poradenstvo a doplnkové služby

Rozsah projektových činností

Náš vlastný tím autorizovaných stavebných inžinierov a architektov vypracováva komplexné návrhy a dokumentáciu pre všetky stupne konaní: štúdia, zámer EIA, dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt stavby pre stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačný projekt, výrobná dokumentácia, projekt skutočného vyhotovenia, prípadné iné. Špecializované úlohy riešime v úzkom tíme  s našimi partnermi.

TPL_IDENTITY_NEXT_TEXT TPL_IDENTITY_PREVIOUS_TEXT

01Priemysel, technológie a návrh výrobných celkov

Vďaka dlhoročnému know-how v oblasti návrhu technologických celkov a kolektívu špecialistov PIO Keramoprojekt a navrhujeme aj najnáročnejšie priemyselné stavby v týchto odboroch:

 • Výroba stavebných látok - cementárne, vápenky, výroba karbidu a pod.
 • Ťažba a spracovanie surovín - vápenec, magnezit, mastenec
 • Výrobné prevádzky a celky strojárskeho, medicínskeho, elektrotechnického a sklárskeho priemyslu
 • Logistika a skladovanie
 • Návrh priemyselných parkov, zón a infraštruktúry výrobných území
 • Stavby leteckého priemyslu - letecké hangáre, infraštruktúra

02Architektúra

Architekti a inžinieri PIO Keramoprojektu vychádzajú pri každom návrhu zo špecifických podmienok a jedinečnosti projektu. Ucelený koncept, kvalitná dispozícia, logická modelácia priestoru a solídna estetika sú charakteristické znaky našej tvorby. Práca architektov v multi-disciplinárnom tíme spolu so statikmi a špecialistami TZB nám umožňuje spolu vytvárať ekonomicky priaznivé a efektívne riešenia.

S ohľadom na ekonomiku prevádzky a ekologické využitie zdrojov navrhujeme energeticky nenáročné budovy, v ktorých sa snažíme zohľadniť a využit miestne vplyvy, a tak optimalizovať celkové náklady stavby. Príkladom je oceňovaný ultra-nízkoenergetický bytový dom Petržalské dovory I., patriaci medzi inovatívnu špičku na trhu.

Ponúkame spracovanie:

 • štúdií využitia územia a priestoru
 • urbanistickej štúdie
 • architektonické návrhy a koncepty
 • spracovanie architektonicko-stavebného riešenia pre všetky stupne projektov

03Statika a nosné konštrukcie

Medzi naše silné stránky patrí úzka spolupráca statika s ostatnými profesiami vo všetkých fázach projektových prác, zaistená priamym spracovaním statickej časti projektu  autorizovanými statikmi  PIO Keramoprojekt.  Naším cieľom je racionálna nosná konštrukcia, čistá a jednoduchá s jednoznačným statickým pôsobením, ľahko uskutočniteľná s minimalizáciou možných technologických chýb.

Ponúkame spracovanie projektov a statických posudkov nosných konštrukcií pre:

 • železobetónové monolitické, prefabrikované i predpäté konštrukcie
 • oceľové konštrukcie, drevené konštrukcie, murované konštrukcie
 • zakladanie stavieb vrátane oporných konštrukcií a zaistenie stavebných jám
 • zosilňovanie  a sanácie nosných konštrukcií (o.i. žb. predpäté silá a pod... )

Disponujeme širokým softvérovým vybavením pre navrhovanie a posudzovanie nosných konštrukcií:  Scia Engineer, Geo, Advance Steel , Cadkon RCD, Advance Concrete

04Elektro-inštalácie a automatizované systémy riadenia

 

05Infraštruktúra a rozvoj územia

 

06Interiéry

Pri návrhu interiéru vždy analyzujeme potreby, pracovné postupy a špecifické nároky budúcich užívateľov. Dobré pracovné miesto alebo prostredie má pozitívny vplyv na pracovníkov, ich vzájomnú spoluprácu, pracovnú efektivitu a v neposlednom rade aj identitu celej spoločnosti. Súčasťou našej práce na návrhu interiéru pracovisko je aj návrh osvetlenia, farebnosťou a nábytku. Vhodné priestorové usporiadanie jednotlivých prevádzok a funkčných celkov vedie k úspore miesta a estetickému pôsobeniu interiéru i pri bežnom užívaní. Vhodne zvolená farebnosť a osvetlenie pomôže zvýrazniť prednosti navrhnutého priestorového riešenia.

07Poradenstvo a doplnkové služby